เน็คซ์ แคปปิตอล ตอบแทนสังคมด้วยการมอบทุนการศึกษาและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ ตามนโยบายด้านสาธารณประโยชน์ของบริษัทที่จะมุ่งมั่นตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารของบริษัท คุณเครือแก้ว  เยรบุตร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และพนักงานเป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ อีกด้วย