บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท ภายใต้ชื่อบริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดย Mitsui & Co., Ltd  ซึ่งนับเป็นบริษัทในกลุ่มของมิตซุยประเทศญี่ปุ่น เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha เพียงยี่ห้อเดียว (Captive Finance)

ต่อมาในช่วงปี 2557 บริษัทได้เริ่มขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจสู่การให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้ออื่นเพิ่มเติม ได้แก่ Honda, Vespa, Kawasaki และ Suzuki เป็นต้น   

ในปี 2560 กลุ่มมิตซุย ประเทศญี่ปุ่น มีการปรับนโยบายในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม จึงได้มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และขายหุ้นออกทั้งหมดในเดือนมีนาคม ปี 2562 โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ สิ้นปี 2562 ได้แก่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)และบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SYNEX) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท ต่อมาบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในเดือนมีนาคม ปี 2563 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 450 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)

บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดเป็นสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับเงินฝาก (Non-Bank) ประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยที่ต้องการเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์เป็นหลัก ด้วยการซื้อรถจากตัวแทนจำหน่าย (Dealer) แล้วนำมาให้ลูกค้าเช่าซื้อ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องลงทุนซื้อทรัพย์สินด้วยเงินสดในครั้งเดียวและนับเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกสำหรับลูกค้ากลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น โดยอาศัยการติดต่อกับลูกค้าในท้องที่ผ่านพันธมิตรที่เป็นร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (Dealer) ในพื้นที่ต่าง ๆ
ความเป็นมา
2004
The Company was founded on August 17, 2004, under the name BAF (Thailand), with the registered capital of 8.00 million baht provide motorcycle hire purchase loans only for Yamaha motorcycles. The head office was in Bangkok.
2006
The Company established 10 additional branch offices, 2 branches in the central, 3 branches in the north, 2 branches in the northeast, 1 branch in the eastern and 2 branches in the south. Including the head office, the Company owned 11 branch offices.
2007 - 2010
The Company expanded 17 additional branch offices, 3 branches in the central, 3 branches in eastern, 3 branches in western, 7 branches in south and 1 branch in northeast. By contrast, the Company ceased operation of 2 branches, 1 branch in central and 1 branch in south. In 2010, the Company began to offer hire purchaser loans for clients who operated motorcycle rental business.
2014
The Company expanded the service coverage to include hire purchase loans for other motorcycle brands, such as Honda, Vespa, Kawasaki, Suzuki and etc., versus only loans for Yamaha brand before. Moreover, the Company launched Business-to-Business (B2B) segment.
2016
In August 15, 2016, the Company moved the head office to the 15th floor of Ocean Insurance Building, Surawong Road, Suriyawong Sub-district, Bangkok, Bangkok, 10500.
2017
The Company changed the shareholder restructure, with Mitsui Group reducing its shareholding to 25% and with new shareholders: COM7 at 30% , SYNEX at 30%, Vista Investment Limited at 7.5% and Mr. Patinya Dheva-askorn at 7.5
2019
The Company expanded and ceased operation to suit business operation. In 2019, the Company owned 24 branch offices, 3 branches in central, 4 branches in north, 7 branches in south, 3 branches in eastern, 3 branches in western and 4 branched in northeast. Meanwhile, Mitsui Group sold all shares to COM7 at 12.50% and to SYNEX at 12.50%
July 2019
The Company was renamed from “Baff (Thailand) Company Limited to “ Next Capital Company Limited”, with the company name change registered on July 1, 2019.
March 2020
The Company was increased in share 150 million from the previous registered-capital of 300 million to 450 million. The newly issued shares were to be offered for the public. The par value was changed from 10.00 baht to 0.50 baht per share. Hence, the Company was listed to the Stock Exchange of Thailand (SET) and it registered the privatization from a company limited to a public company limited under the Public Company Limited Act B.E. 2535 (including the amendment) on March 25, 2020.
November 2020
The Company was opened a securities trading operation on the Stock Exchange of Thailand (SET) for investor on November 9, 2020 with the trading symbol “NCAP”.