เน็คซ์ แคปปิตอล เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรของบริษัทจึงได้สร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาความเป็นผู้นำให้แก่พนักงานภายใน โดยการจัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำขึ้นภายใต้ชื่อ Leading Winning Teams เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานพัฒนาองค์กรเป็นผู้นำกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนพนักงานอีกด้วย