เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี 2020 ขึ้นที่โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ โดยใช้ชื่องาน Next New Year Party 2020 #ใครไม่เทล Pastel ในธีมการแต่งกายแบบพาสเทล งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานที่ทุ่มเททำงานตลอดปีที่ผ่านมา และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นำโดย คุณสมชัย ลิมป์พัฒนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณพุฒิพันธ์ เตชะราชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการจัดการ คุณเกรียงศักดิ์ นาคเนื้อดี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด และคุณเครือแก้ว เยรบุตร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน