เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้แก่พนักงาน เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร และสามารถนำมาความรู้มาประยุกต์และต่อยอดการทำงานของตนเองได้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารความเสี่ยงมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้