ทางบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  ได้จัดอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูงของบริษัท  เพื่อวางแผนในการทำกลยุทธ์จัดทำแผนประจำปี 2564 รวมถึงการสร้างทีมและภาวะผู้นำสำหรับกลุ่มของผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว ในวันที่  17- 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมตวันนา