กติกาการเล่น

  1. เพียงคุณซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อใดก็ได้ ทั้งรถจักรยานยนต์ใหม่หรือมือสองจากร้านค้า/ตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ พร้อมทำสินเชื่อเช่าซื้อกับ Next Capital โดยมียอดทำสินเชื่อเป็นจำนวน 30,000 บาท ขึ้นไป ได้รับ 1 สิทธิ์
  2. เมื่อคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อและทำสัญญาในวันรับรถจักรยานยนต์แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คุณจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ เน็คซ์  “รวยลุ้นทอง...ทุกสัปดาห์ ทันที
  3. การทำสินเชื่อกับ Next Capital จำนวน 1 สัญญา ต่อรถจักรยานยนต์ 1 คัน เท่ากับ 1 สิทธิ์ในการร่วมลุ้นจับรางวัล เช่น ทำสัญญาและจัดเช่าซื้อสินเชื่อรถจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน มูลค่าทำสินเชื่อเช่าซื้อคันละ 38,000 บาท คุณจะได้สิทธิ์ลุ้นโชคทอง จำนวน 2 สิทธิ์
  4. ทางบริษัทฯ จะทำการรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมรายการทุกคน ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะทำการแบ่งรายชื่อผู้ร่วมรายการเป็น 13 กอง โดยแบ่งตามวันที่ทำสัญญาและส่งมอบรถโดยสมบูรณ์

การจับรางวัล


ในวันที่  31 ตุลาคม 2564 , วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และ วันที่ 4 มกราคม 2564 ตามลำดับโดยมีการแบ่งตามกองจับชิ้นส่วน 13 กอง ดังนี้

กองที่ 1 เริ่มวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564
           จับรางวัล วันที่ 31 ตุลาคม 2564

กองที่ 2 เริ่มวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
           จับรางวัล วันที่ 31 ตุลาคม 2564

กองที่ 3 เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 22ตุลาคม 2564
           จับรางวัล วันที่ 31 ตุลาคม 2564

กองที่ 4 เริ่มวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564
           จับรางวัล วันที่ 31 ตุลาคม 2564

กองที่ 5 เริ่มวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
           จับรางวัล วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

กองที่ 6 เริ่มวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
           จับรางวัล วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

กองที่ 7 เริ่มวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
           จับรางวัล วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

กองที่ 8 เริ่มวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
           จับรางวัล วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

กองที่ 9 เริ่มวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564
           จับรางวัล วันที่ 4 มกราคม 2564

กองที่ 10 เริ่มวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564
           จับรางวัล วันที่ 4 มกราคม 2564

กองที่ 11 เริ่มวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
           จับรางวัล วันที่ 4 มกราคม 2564

กองที่ 12 เริ่มวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564
           จับรางวัล วันที่ 4 มกราคม 2564

กองที่ 13 เริ่มวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
           จับรางวัล วันที่ 4 มกราคม 2564

 

ของรางวัล

ของรางวัลทั้ง 13 กอง ได้แก่
สร้อยคอทองคำรวมค่ากำเหน็จ หนัก 1 บาท กองละ 1 รางวัล ๆ ละ  28,350 บาท รวมทั้งสิ้นตลอดรายการ 13 รางวัล มูลค่ารวม 368,550 บาท  ( ราคาทองคำรวมค่ากำเหน็จ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 )

 

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล
  1. ชิ้นส่วนในการจับรางวัลทาง บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จะจัดพิมพ์รายละเอียดของผู้มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล ประกอบด้วย เลขที่สัญญาเช่าซื้อ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และชื่อร้านค้า โดยนำข้อมูลการทำสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์จากระบบทั้งหมด ชิ้นส่วนรายชื่อของผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล จะถูกนำใส่กล่องจับรางวัลตามลำดับกองชิ้นส่วนที่แยกเป็นแต่ละสัปดาห์ให้ตรงตามวันที่ระบุในสัญญาอย่างชัดเจน

  2. การจับชิ้นส่วนจะใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วหมุนกล่องจับรางวัล เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทำการจับชิ้นส่วน 1 ใบ ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันที เพื่อให้ทุกท่านที่มาร่วมงานได้รับทราบโดยทั่วกัน

  3. ผู้ร่วมลุ้นรางวัลทุกท่านจะได้รับสิทธิ์จากการจับชิ้นส่วนเพียง 1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยชิ้นส่วนจะไม่สามารถนำมารวมกันเพื่อจับรางวัลในครั้งถัดไปได้

  4. ประกาศรายชื่อภายใน 7 วัน ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กของ Next Capital และสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ร้านค้า/ตัวแทนจำหน่ายที่ผู้โชคดีซื้อรถจักรยานยนต์ ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีหากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อตัวสำรองโดยจะรอตัวสำรองลำดับถัดไปยืนยันตัวตนภายใน 7 วัน ทั้งนี้ผู้โชคดีต้องมารับรางวัลด้วยตนเองพร้อมแสดงหลักฐาน ดังนี้

                  - บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
       5. รางวัลที่ผู้โชคดีได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
       6. ผู้โชคดีที่ได้รับมากกว่า 1 รางวัล สามารถรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
       7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล
       8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการ จับรางวัล และ/หรือ รับรางวัล หากปรากฎว่าผู้ร่วมรายการ/ผู้โชคดีทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไข หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
       9. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และคณะดำเนินการจัดงานตลอดจนบุคคลในครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
       10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
       11. บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
       12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 099-152-9998  ทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น.
       13. ใบอนุญาตจับฉลากชิงโชคเลขที่ 88 / 2564 ออก ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี