บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองกับ CAC (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) เป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนถึงการที่บริษัทมีนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และมาตรการกำกับดูแลในการป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างครบถ้วน