Next Capital มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสนับสนุนโครงการ ESG (Environmental, Social, and Governance) เราภูมิใจนำเสนอกิจกรรมแยกขยะเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ และสร้างสังคมที่ยั่งยืน


เหตุผลที่เราสนับสนุนการแยกขยะ

การแยกขยะเป็นส่วนสำคัญในการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขยะที่ถูกแยกประเภทอย่างถูกต้องสามารถนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดได้อย่างเหมาะสม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณขยะที่เข้าสู่หลุมฝังกลบ


ประโยชน์ของการแยกขยะ

ลดปริมาณขยะ
 • ลดปริมาณขยะที่เข้าสู่หลุมฝังกลบ: การแยกขยะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดโดยการฝังกลบ ซึ่งเป็นวิธีการที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิล: ขยะที่ถูกแยกประเภทอย่างถูกต้องสามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ลดมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: การลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการฝังกลบและการเผาขยะ
 • ลดการเกิดมลพิษทางอากาศและน้ำ: การจัดการขยะอย่างเหมาะสมช่วยลดการปล่อยสารพิษและมลพิษที่เข้าสู่สิ่งแวดล้อม

สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม: การแยกขยะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและชุมชน
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม: กิจกรรมแยกขยะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม


โครงการ “ทิ้ง ทู แทรช” (Net Zero)

เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท Next Capital ได้เล็งเห็นปัญหาขยะที่เกิดขึ้น จึงได้รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้พนักงานมีสุขลักษณะที่ดีและเล็งเห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร พนักงาน และสิ่งแวดล้อม


การดำเนินโครงการ “ทิ้ง ทู แทรช” (Net Zero)

โครงการ “ทิ้ง ทู แทรช” (Net Zero) เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 จนถึงปัจจุบันและต่อเนื่อง โดยมีการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีถังขยะแยกสีตามประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานเป้าหมายของโครงการ
 1. การจัดการด้านขยะ
 •  สะท้อนแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยังช่วยจัดการของเสียแต่ละประเภท ให้หมุนเวียนกลับไปสร้างคุณค่าตามกระบวนการที่เหมาะสกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรม

2. กลไกการขับเคลื่อนกิจกรรม
 • ช่วยรองรับขยะที่เกิดขึ้นและนำกลับเข้าสู่การรีไซเคิล
 • ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของพนักงานภายในองค์กร


ขั้นตอนการแยกขยะในโครงาร "ทิ้ง ทู แทรซ" (Net Zero)
 
     ขยะอินทรีย์ (Organic Waste) 
 • ประกอบด้วยเศษอาหาร ใบไม้ และวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ขยะอินทรีย์สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้

  ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste)
 • ประกอบด้วยกระดาษ พลาสติก แก้ว และโลหะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ขยะรีไซเคิลควรถูกล้างทำความสะอาดก่อนการแยก

  ขยะอันตราย (Hazardous Waste)
 • ประกอบด้วยสารเคมี แบตเตอรี่ หลอดไฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตรายต้องถูกจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

  ขยะทั่วไป (General Waste)
 • ประกอบด้วยขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น เศษผ้า ถุงพลาสติก และวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้


กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน


ในเดือนนี้ Next Capital จะจัดกิจกรรมแยกขยะเพื่อสนับสนุนโครงการ ESG และสร้างสังคมที่ยั่งยืน เราขอเชิญชวนพนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมแยกขยะและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม


ความสำเร็จของโครงการ ESG ที่ Next Capital

การจัดกิจกรรมแยกขยะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ESG ที่ Next Capital มุ่งมั่นในการสนับสนุน เราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนต้องมีการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย การแยกขยะเป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถร่วมมือกันเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและลดผลกระทบต่อโลกของเรา
 
การแยกขยะเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อม Next Capital ภูมิใจที่จะเป็นผู้นำในการสนับสนุนโครงการ ESG โดยการจัดกิจกรรมแยกขยะและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและชุมชน เราขอเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมแยกขยะและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า


ร่วมกันดูแลโลก ด้วยหัวใจของเรา เริ่มต้นจากตัวเรา Next Capital ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างสังคมที่ยั่งยืน

Next Capital ขอมุ่งมั่นในการสร้างโลกที่ยั่งยืนและดีขึ้นสำหรับทุกคน ด้วยการสนับสนุนโครงการ ESG และกิจกรรมแยกขยะที่เราได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า