บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถจักรยานยนต์ โดยปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่แก่ผู้เช่าซื้อรายย่อยเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทมีการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อระหว่างองค์กรแก่ผู้เช่าซื้อที่เป็นพนักงานองค์กรของนิติบุคคลต่างๆ (B2B) และให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ผู้เช่าซื้อที่ประกอบธุรกิจรถจักรยานยนต์ให้เช่า

          บริษัทให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์โดยแบ่งขนาดของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 110 – 149 CC เรียกว่ากลุ่มรถขนาดเล็กระดับล่าง (Small Bike) ขนาดของเครื่องยนต์ระหว่าง 150 – 249 CC เรียกว่ากลุ่มรถขนาดเล็ก ระดับบน (Top Small Bike) ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 CC ขึ้นไป เรียกว่ากลุ่มรถระดับกลาง (Medium Bike) รวมถึงกลุ่มรถขนาดใหญ่ (Big Bike) โดยมีกำหนดระยะเวลาให้สินเชื่อเช่าซื้อตั้งแต่ 12 ถึง 48 เดือน

          สำหรับช่องทางในการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (Hire Purchase) ผู้เช่าซื้อสามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อได้จากพันธมิตรที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (Dealer) (“ตัวแทนจำหน่ายรถฯ”) ในพื้นที่ต่างๆ กว่า 600 รายทั่วประเทศ
คุณสมบัติเบื้องต้นในการขออนุมัติสินเชื่อ
ลูกค้าบุคคลธรรมดา

-      มีอายุ 20 ปีแต่ไม่เกิน 60 ปี
-      รายได้ตั้งแต่ 9,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
-      อายุการทำงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
-      มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
-      มีที่พักอาศัยในประเทศไทย
-      รับพิจารณาอาชีพทุกประเภทที่ถูกต้องตามกฏหมาย
ลูกค้านิติบุคคล

-      เป็นลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนในรูปแบบ หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสามารถตรวจสอบได้
เอกสารการสมัครเบื้องต้น
ลูกค้าบุคคลธรรมดา

-      สำเนาบัตรประชาชน
-      สำเนาทะเบียนบ้าน
-      เอกสารแสดงรายได้ (สลิปเงินเดือน,เอกสารรับรองเงินเดือนหรือสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 4 เดือน)
ลูกค้านิติบุคคล

-      สำเนาทะเบียนพาณิชย์
-      หนังสือรับรองบริษัท
-      บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
-      สมุดบัญชีเงินฝากของบริษัท 6 เดือนขึ้นไป
หมายเหตุ : การพิจารณาเงื่อนไขเป็นไปตามนโยบายของบริษัท