บริษัทมีการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มือสอง โดยบริษัทจะดำเนินการนำรถจักรยานยนต์เข้าสู่ลานประมูลเพื่อทำการขายทอดตลาด ซึ่งหากตัวแทนจำหน่ายรถฯ ได้เข้าร่วมประมูลแล้วนำรถที่ประมูลได้ไปจำหน่ายต่อ บริษัทจัดให้มีบริการสินเชื่อแก่ผู้เช่าซื้อที่มาซื้อรถที่ประมูลมาดังกล่าว โดยกำหนดระยะเวลาให้สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้ออยู่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 18 ถึง 36 เดือน

          สำหรับช่องทางในการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มือสอง (Second Hand) ผู้เช่าซื้อสามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายรถฯ ที่ได้ทำการประมูลรถจักรยานยนต์มือสองของบริษัท
คุณสมบัติเบื้องต้นในการขออนุมัติสินเชื่อ
ลูกค้าบุคคลธรรมดา

-      มีอายุ 20 ปีแต่ไม่เกิน 60 ปี
-      รายได้ตั้งแต่ 9,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
-      อายุการทำงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
-      มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
-      มีที่พักอาศัยในประเทศไทย
-      รับพิจารณาอาชีพทุกประเภทที่ถูกต้องตามกฏหมาย
ลูกค้านิติบุคคล

- เป็นลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนในรูปแบบ หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสามารถตรวจสอบได้
เอกสารการสมัครเบื้องต้น
ลูกค้าบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารแสดงรายได้ (สลิปเงินเดือน,เอกสารรับรองเงินเดือนหรือสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 4 เดือน)
ลูกค้านิติบุคคล

- สำเนาทะเบียนพาณิชย์
- หนังสือรับรองบริษัท
- บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
- สมุดบัญชีเงินฝากของบริษัท 6 เดือนขึ้นไป
หมายเหตุ : การพิจารณาเงื่อนไขเป็นไปตามนโยบายของบริษัท