บริษัทในกลุ่มธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
-    ไม่มี -

พันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่
-    บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-    บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)