บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในใจของลูกค้าและคู่ค้า (Company of Choice) ด้วยการปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้แก่บุคลากรและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทางธุรกิจ (Innovative & Creative Business) ภายใน 3 ปี เพื่อให้บริการสินเชื่อที่มีคุณภาพ (Quality of Services) แก่ลูกค้า และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ชื่อบริษัท : บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 15 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-117-5955
เว็บไซต์ : www.nextcapital.co.th
Email : [email protected]
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน : 450,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว : 450,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด : 900,000,000 หุ้น