ข้อมูลสำคัญทางการเงิน Financial Highlights

งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท