ปราณบุรี
99/108 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032-621-751
FAX 032-621-752
ประจวบคีรีขันธ์
201/8 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032-548-177
FAX 032-548-178
เพชรบุรี
101/2 ถนนบริพัตร ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-414-524
FAX 032-414-525